מדיניות פרטיות
כללי
בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך
ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך
אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית,
מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט IP שממנה פנית ועוד.
מאגר המידע
חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של אחד על אחד ובאחריותה.
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
  • ליצור עמך קשר למטרת רישום לבית הספר
  • לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום
  • לעדכן אותך בפעילויות אחד על אחד

דיוור ישיר אלקטרוני
אחד על אחד מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פעילותה
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול
מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
מסירת מידע לצד שלישי
אחד על אחד לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .